Historia

I mitten av 1500-talet planerade Gustav Wasa att anlägga en stad på en ö utanför nuvarande Helsingfors. Hans planer var att skapa en bra hamn för handel och sjöfart öster- och söderut. Planerna ändrades så att en stad i stället uppfördes på fast mark där ån Vanda rinner ut i havet. De svenskar som först bosatte sig på platsen kallade den för Helsinge-forsen vilket sedan gav staden namnet Helsingfors.

För att förhindra att ryssarna attackerade från öster byggdes Sveaborgs fästning. Fästningen är en av världens största sjöfästningar och kallas också för Nordens Gibraltar. Sveaborgs fästning är ett mycket intressant besöksmål för turister och finns idag med på UNESCO:s världsarvslista.

Sveaborg

”Förfinskningen”

I och med att Finland övergick i ryskt styre tilläts den finska befolkningen tala finska. Nu utbildades barnen hellre i finskspråkiga skolor och den så kallade förfinskningen började.

En man som starkt bidrog till att stärka finnarnas nationalitetskänsla var Johan Ludvig Runeberg. Han föddes år 1804 i Jakobstad och dog 1877. Runeberg blev Finlands nationalskald. Hans mest berömda epos är ”Fänrik Ståls sägner”. Diktsamlingen beskriver händelser under kriget mellan Sverige och Ryssland i början av 1800-talet. Den första delen av Fänrik Ståls sägner heter ”Vårt Land” och därifrån har texten till Finlands nationalsång tagits.

Kálevala är Finlands nationalepos och påminner om den isländska Eddan. Kalevala har nedtecknats av Elias Lönnrot.

Förhållandet till Ryssland hårdnar

Fram emot mitten av 1800-talet började Finland vända sig mer mot väst och förhållandet till Ryssland hårdnade. År 1889 meddelade den ryske generalguvernören Bobrikov att finnarna inte fick stifta sina egna lager. Dessa skulle bestämmas av Petersburg. Man kan förstå att den finska befolkningen reagerade starkt på detta påbud och i början av 1900-talet mördades Bobrikov av en ung finska man.

År 1906 fick de finska kvinnorna rösträtt. Finland blev först i Europa med att tillåta att kvinnorna fick rösta. Det dröjde ända till år 1921 innan kvinnorna i Sverige fick rätt att rösta.

Självständighet

I samband med ryska revolutionen 1917 förklarade sig Finland självständigt den 6 december. Denna dag är också Finlands nationaldag. I slutet av november 1917 bildades en regering – Svinhufvuds senat – som bestod av representanter ur de borgerliga partierna. Den 4 december ingav Svinhufvuds senat till lantdagen en proposition till ny regeringsform för Finland. Denna dag höll också senatens ordförande talet som kom att betraktas som Finlands självständighetsförklaring. Två dagar senare – den 6:e december – sammanträdde lantdagen för att behandla självständighetsfrågan och Finland förklarades självständigt. Finland har alltså varit ett eget land i mindre än 100 år.

Endast två månader efter självständighetsförklaringen bröt inbördeskriget ut mellan de ”röda” och de ”vita”. Huvudparten av de röda utgjordes av städernas industriarbetarbefolkning.. I landet fanns dessutom ca 40.000 ryska soldater av vilka en del deltog i striderna. Ryssland gav även vapenstöd åt de röda. Det borgerliga (vita) Finlands regering utgjordes av den så kallade Vasa-senaten, som leddes av Heikki Renvall. Den vita arméns kärntrupper utgjordes av de frivilliga skyddskårerna. Närmare 4 000 vita och 6o00 röda stupade i kriget. För att hämnas satte de vita igång en terror mot de besegrade röda varvid många röda dödades. Mannerheim anförde de vita styrkorna och den 16 maj 1918 red generalen in i Helsingfors och blev en viktig symbolgestalt för staden.

Den 30 november 1939 bröt vinterkriget ut och det varade i 105 dagar. Ryssarna gick över gränsen och de första bomberna föll över Helsingfors. Efter ett mycket hårt och envist motstånd tvingades Finland den 13 mars 1940 gå med på fred och göra stora landavträdelser. Finländarna blev tvungna att godta de sovjetiska kraven på bland annat Karelska näset, Viborg, Kexholm. Flaggorna slokade på halv stång i Helsingfors för att sörja förlusten av dessa områden. Det var ett hårt slag för den finländska nationen. Karelen ansågs vara det finska ursprungslandskapet där de ”äkta” människorna bodde.

Under denna vinter av krig flydde många människor till Sverige och framförallt barnen skiljdes från sina föräldrar för att söka skydd i Sverige. Så många som mer än 70 000 barn evakuerades för att inhysas hos främmande familjer i Sverige.

Ordet ”Sisu” fick internationell spridning under finska vinterkriget och betecknar då den styrka och överlevnadskraft det finska folket besitter.